Program Drzewo Franciszka

Drzewo Franciszka to wielomodułowy program edukacji środowiskowej i klimatycznej prowadzonej w oparciu o przesłanie Św. Franciszka i idee encykliki Laudato Si’.

Podstawowym celem Programu jest budowa międzypokoleniowej wspólnoty w środowisku szkolnym, rodzinnym, towarzyskim na rzecz ochrony środowiska i klimatu i tworzenie nowych idei dla lepszej przyszłości.

Program Drzewo Franciszka rozpoczął się w 2017 r. na terenie podpoznańskiej Gminy Kórnik jako konkurs plastyczny, rok później był prowadzony w Powiecie Poznańskim Od 2019 r., prowadzony wpierw w edycji obejmującej całe województwo wielkopolskie, obecnie jest realizowany w skali ogólnopolskiej jako konkurs na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska.

Poza konkursem oraz Tygodniem św. Franciszka w ramach Programu są realizowane inne elementy:

Magazyn Drzewo Franciszka, ogólnopolskie pismo, które jest wyrazicielem idei Programu, ale również forum wymiany poglądów dotyczących spraw ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, roli duchowości w kształtowaniu postaw proekologicznych, jak również platformą wymiany doświadczeń zainteresowanych tematyką podmiotów. Wydawane co pół roku jest adresowane do samorządów terytorialnych, do szkół uczestniczących w Programie, zainteresowanych przedsiębiorców, instytucji ochrony środowiska i wszystkich innych zainteresowanych Programem podmiotów i placówek.

Konferencje, cykl konferencji odbywających się i poświęconych lokalnym / krajowym problemom ochrony środowiska. Adresatami są samorządy terytorialne, instytucje ochrony środowiska oraz szkoły, placówki oświatowe i instytucje wsparcia oświaty. Do stałej współpracy partnerskiej zapraszamy wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz kuratoria oświaty i ośrodki doskonalenia nauczycieli. Jedną z flagowych konferencji jest październikowa – realizowana podczas POLEKO – cykliczna Konferencja Natura i Kultura o kulturowych i duchowych inspiracjach dla postaw proekologicznych.

Portal DrzewoFranciszka.pl to serwis internetowy popularyzujący idee Programu DF i jego poszczególne elementy, podnoszący świadomość ekologiczną, popularyzujący wiedzę przyrodniczą.

Organizator Programu: Fundacja Zakłady Kórnickie

Fundacja Zakłady Kórnickie powołana została do życia, by spełniać idee pracy organicznej, które były starannie pielęgnowane przez jej Fundatorów i ich rody. W 1925 roku idee te były rozumiane w następujący sposób:

 • Utrzymanie i rozwój Szkoły Domowej Pracy Kobiet, założonej w Kórniku 24 VI 1882 r. wygnanej przez rząd pruski i przeniesionej do Lubowali na Spiżu, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Zakopanego na Bystre, wreszcie do Kuźnic 11 VI 1891 r. na zasadach, na których powstała i od przeszło czterdziestu lat rozwijała się mimo prześladowań i wydaleń.
 • Popieranie wychowania młodzieży męskiej w duchu polskim i katolickim.
 • Pomoc do nauk wyższych dla wyjątkowo zdolnych, zwrotna gdy zarabiać będą.
 • Utrzymanie Zamku w Kórniku, ku pamięci tego, co Polska przecierpiała, jak się jej synowie Ojczyźnie zasłużyli dla przechowywania i uczczenia pamięci najszlachetniejszych wśród obcych, którzy wobec Polski zasługi położyli, jej się w czasach prześladowań i najsroższych ucisków przyjaciółmi okazali.
 • Utrzymanie Biblioteki Kórnickiej, piecza nad jej wydawnictwami.
 • Założenie i utrzymanie Zakładu badań, tak na stokach gór, jak i na równinach, wszystkiego, co wchodzi w zakres hodowli, życia, ochrony i należytego wyzyskania wszelkiego rodzaju drzew, tak w kraju istniejących, jak zagranicznych, mogących się krajowi zdać, leśnych ogrodowych, użytkowych, owocowych i ozdobnych, ich drewna, owoców, liści i soków. Piecza nad ogrodami Kórnickimi.
 • Krzewienie w majątkach Zakładów Kórnickich wśród ludności wiedzy zawodowej rolniczej i zasad spółdzielczości w duchu katolickim i narodowym.
 • Uprzemysłowienie i podnoszenie wartości majątku Zakładów Kórnickich, przeprowadzenie melioracji, na co Kuratorium i Zarząd będą mieli wzgląd szczególny.

W 2001 roku, gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmował ustawę o restytucji Fundacji, na nowo sformułowano jej cele i misję, dostosowując do rzeczywistości końca XX wieku. Obecnie obowiązują następujące cele:

 • Wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych.
 • Działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi.
 • Propagowanie idei pracy organicznej.
 • Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych.
 • Wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.