Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego „TydzienFranciszka.pl” oraz z dostępnych w serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną.

I. Przedmiot Serwisu

1. Serwis internetowy „TydzienFranciszka.pl” (dalej „Serwis”) jest stworzony i prowadzony w ramach projektu pt. „Drzewo Franciszka”, zwanego dalej „Projektem”, którego celem jest budowa międzypokoleniowej wspólnoty w środowisku szkolnym, rodzinnym i towarzyskim na rzecz ochrony środowiska i klimatu i tworzenie nowych idei dla lepszej przyszłości.

2. Organizatorem Projektu oraz administratorem Serwisu jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku, Al. Flensa 2B, 62-035 Kórnik, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000120123, zwana dalej Administratorem.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Warunkiem korzystania z Serwisu i dostępnych w nim usług jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Postanowienia Regulaminu wiążą użytkowników od chwili, w której zaczęli korzystać z Serwisu, o czym Administrator nie ma obowiązku ich dodatkowo informować lub uprzedzać.

2. Technicznym warunkiem korzystania z Serwisu jest używanie urządzenia z przeglądarką internetową, dostępem do Internetu i wyświetlaczem o wymiarach co najmniej 300 × 300px.

3. Niektóre funkcje lub dostępne w Serwisie usługi mogą nie działać lub działać mniej płynnie w przeglądarkach blokujących ciasteczka (cookies).

4. Do korzystania z usług newslettera Serwisu i ewentualnych innych usług, przy których wyraźnie to zastrzeżono, potrzebna jest działająca skrzynka mailowa.

5. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, korzystanie z usług dostępnych w Serwisie jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia umowy.

6. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu i nie odpowiada za szkody spowodowane usterkami lub przerwami w działaniu Serwisu.

7. Oprogramowanie Serwisu może zapisywać na urządzeniu użytkownika pliki cookies zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

8. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własny koszt i ryzyko.

9. Administrator świadczy drogą elektroniczną:

  • usługi zdalnego dostępu materiałów publikowanych w Serwisie;
  • usługi ułatwiające znajdowanie i przeglądanie materiałów archiwalnych;
  • inne usługi, związane z pozostałymi funkcjami Serwisu. – zwane razem „Dostępnymi w Serwisie Usługami”.

III. Zasady korzystania z Serwisu

1. Zabrania się korzystania z Serwisu i Dostępnych w Serwisie Usług w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobre obyczaje.

2. W szczególności zabrania się korzystać z Serwisu i Dostępnych w Serwisie Usług w sposób mogący spowodować przerwę w działaniu Serwisu, jego nieprawidłowe działanie lub nieuprawniony dostęp do danych.

3. Zasady publikowania w Serwisie nadsyłanych materiałów określa osobny Regulamin Publikacji.

IV. Warunki techniczne korzystania z treści cyfrowych

1. Do przeglądania treści cyfrowych w formatach PDF niezbędna jest aplikacja komputerowa/mobilna, która umożliwia otwieranie takich plików – program Adobe Reader.

2. Treści cyfrowe w formatach, o których mowa wyżej, mogą być przeglądane bez możliwości edycji.

3. Treści cyfrowe są wolne od zabezpieczeń ograniczających korzystanie.

V. Prawa własności intelektualnej

1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści, podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.

3. Jeśli na stronie z artykułem lub innym dostępnym w serwisie materiałem zaznaczono, że są przedmiotem wolnej licencji, z materiałów tych wolno korzystać stosownie do warunków wskazanej tam licencji.

VI. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Organizatora

1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby treści artykułów i innych materiałów publikowanych w Serwisie były prawdziwe, rzetelne i merytoryczne.

2. Administrator zastrzega jednak, że artykuły i materiały, o których mowa wyżej, mają charakter wyłącznie informacyjny i użytkownicy, którzy zamierzają wykorzystać je w życiu, powinni je wcześniej zweryfikować.

3. Administrator publikuje sprostowania zgodnie z przepisami ustawy – Prawo prasowe.

4. Administrator nie odpowiada za komentarze i inne treści dodawane przez użytkowników.

5. Administrator nie odpowiada za treść reklam, z wyjątkiem reklam produktów i usług dostarczanych przez niego samego.

6. Administrator nie odpowiada:

  • a) za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem;
  • b) za szkody powstałe w związku z przerwami w działaniu Serwisu;
  • c) za szkody użytkownika, które ten poniósł, wykorzystując informacje, porady lub wskazówki zawarte w artykułach i innych publikowanych w serwisie materiałach, z wyjątkiem informacji, porad i wskazówek dotyczących korzystania z Serwisu i Dostępnych w Serwisie Usług.

7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w niniejszym Regulaminie, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

8. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, lub Dostępnych w Serwisie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

VII. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej redakcja@tytus.edu.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.

4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 3 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

5. Administrator nie dopuszcza możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823).

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r., poz. 1219 t.j.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922 t.j), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 r., poz.880 t.j.) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 t.j.), ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823) i Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2023 r.

3. Administrator zastrzega prawo zmiany Regulaminu.

4. Zmiany w Regulaminie stają się wiążące następnego dnia po ich opublikowaniu, jednak bez skutku dla zawartych wcześniej umów o świadczenie usług płatnych.

5. Administrator informuje o zmianach w Regulaminie, w miarę możliwości z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to zmian takich jak aktualizacji linków czy danych kontaktowych.